Online gaventest

Iedereen heeft van God een unieke set gaven gekregen. We zijn geroepen om op weg te gaan en onze gaven te gebruiken om Jezus bekend te maken. Christelijke gemeente de Wegwijzer wil graag een gavengerichte gemeente zijn. We vinden we het belangrijk om gemeenteleden, gasten en bezoekers te helpen ontdekken op welke plaats zij het beste dienstbaar kunnen zijn. Wat zijn jouw gaven en hoe kan je die inzetten? Doe nu de online gaventest en lees hieronder welke gaven je kan hebben.

De gaventest bestaat uit 133 stellingen. Je wordt gevraagd aan te geven in hoeverre je deze stellingen herkent. Je kunt de test tussentijds opslaan en op een later tijdstip verder gaan.

Image
In de uitslag van de online gaventest kom je er achter hoe sterk jij een van deze gaven bezit:
De gave van apostelschap
De gave van apostelschap is de door God gegeven bekwaamheid om de ontwikkeling van nieuwe gemeenten of bedieningsstructuren op te zetten en te besturen.
De gave van barmhartigheid
De bijzondere gave, om werkelijk begaan te zijn met mensen die fysiek, emotioneel of mentaal lijden en hun vanuit een diep medelijden te helpen op zo’n manier dat de pijn verlicht wordt.
De gave van bemoediging
De bijzondere gave om woorden van troost, bemoediging, uitdaging of correctie te kunnen spreken op een manier waarop anderen positief reageren en geholpen worden.
De gave van bestuur
De bijzondere begaafdheid om te kunnen vaststellen wat het lichaam van Christus nodig heeft op de korte en de lange termijn en het werk van de gemeente zodanig te organiseren en te plannen dat de effectiviteit van de gemeente zal toenemen.
De gave van creatieve communicatie
De gave van creatieve communicatie is de door God gegeven bekwaamheid om Gods waarheid te communiceren door middel van een verscheidenheid aan kunstzinnige vormen.
De bekwaamheid om te dienen
De bijzondere gave om onbaatzuchtig tijd te kunnen geven of andere hulpmiddelen beschikbaar te stellen aan een ander, zodat die op zijn of haar beurt weer effectiever zijn eigen gave(n) kan uitoefenen.
De gave van evangelisatie
De bijzondere gave om het evangelie vrijmoedig te kunnen vertellen aan ongelovigen op een wijze waarop er velen van hen een persoonlijke toewijding maken om Jezus Christus te volgen.
De gave van gastvrijheid
De bijzondere gave om anderen die in nood zijn warm welkom te heten, ze van voedsel en onderdak te voorzien in een geest van dienstbaarheid.
De gave van geven
De bijzondere gave om blij en opofferingsgezind vrijgevig te zijn met financiën of persoonlijke bezittingen voor het werk van God.
De gave van geloof
De bijzondere gave om volledig en onwankelbaar op God te kunnen vertrouwen in een moeilijke situatie en daarbij bereidwillig te zijn om direct Gods aanwijzingen op te volgen.
De gave van herderschap
De bijzondere gave die aan bepaalde mensen wordt gegeven om voor lange tijd persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor het geestelijk welzijn van een groep gelovigen.
De gave van kennis
De bijzondere gave om bovennatuurlijke kennis te hebben over personen, omstandigheden of specifieke Bijbelse zaken die in direct verband staat tot de gezondheid en groei van de gemeente.
De gave van leiderschap
De bijzondere gave om anderen verenigd te krijgen rond een gemeenschappelijke visie en om de doelstellingen voor de toekomst zodanig duidelijk te maken zodat het lichaam van Christus daardoor beïnvloed wordt en richting krijgt in een geest van samenwerking.
De gave van onderwijs
De bijzondere gave om Bijbelse waarheid duidelijk te kunnen onderscheiden en zo effectief te communiceren dat mensen daarvan kunnen leren en groeien in hun wandel met God.
De gave van onderscheid
De gave van onderscheid (van geesten) is de door God gegeven bekwaamheid om te onderscheiden tussen waarheid en dwaling, de geesten te onderscheiden, onderscheid te maken tussen goed en kwaad, juist en verkeerd.
De gave van profetie
De bijzondere gave om een directe en onmiddellijke boodschap van God aan zijn volk te kunnen communiceren.
De gave van vakmanschap
De gave van vakmanschap is de door God gegeven bekwaamheid om op creatieve wijze dingen te ontwerpen en/of te vervaardigen die gebruikt kunnen worden voor de bediening.
De gave van voorbede
De gave van voorbede is de door God gegeven bekwaamheid om aanhoudend te bidden namens en voor anderen, waarbij zij regelmatig specifieke resultaten zien.
De gave van wijsheid
De bijzondere gave om aan anderen door te kunnen geven hoe zij bepaalde kennis het beste kunnen toepassen op specifieke situaties binnen de gemeente en het persoonlijke leven van mensen.