maandwijzer header
De Wegwijzer Christelijke Gemeente Almere
vrijdag 21 oktober 2022

Beste lezer ,

Van de voorganger

Nieuwe hoop


Ontneem mensen hun perspectief en de hoop verdwijnt. Het ontbreken van perspectief werkt verlammend in het bouwen aan een nieuwe toekomst. Vaak is er geloof nodig om nieuwe perspectieven te zien. De Bijbel verteld ons van situaties die naar menselijke maatstaven somber en misschien wel hopeloos leken. Maar God geeft hoop en daarmee perspectief! Steeds weer liet God mensen met geloofsogen kijken naar een nieuwe toekomst. Hoewel er vaak een wonder voor nodig was. Dat wonder laat meteen onze afhankelijkheid van de reddende en verlossende kracht van God zien. En die toekomst vol van hoop betekend dat God ons niet aan ons lot overlaat. Het geloof klemt zich vast aan Gods belofte om verder te zien dan menselijke ogen kunnen waarnemen.

Toen het volk Israël belaagd werd door een enorme overmacht van Ammonieten en Moabieten riep koning Josafat tot de Heere. Hij doet het enige juiste wat je moet doen in zo’n situatie; hij “zette er zijn zinnen op om de Heere te zoeken” (2 Kron.20:3). Vervolgens pleit hij op Gods belofte aan Abraham, Izak en Jacob (Heere, God van onze vaderen) en richt zich op Gods almacht; “bent U niet die God Die in de hemel is? Ja, U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In Uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen U kan standhouden” (6). Daarna legt hij de concrete situatie aan de Heere voor. En God antwoordt! Door een man uit het midden van de gemeente, een leviet uit de zonen van Asaf, Jahaziël (= ‘door God gezien’), die namens God profeteert; “Zo zegt de HEERE tegen u: Weest u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God” (15). Deze profetische woorden geven nieuw perspectief. Niet de enorme troepenmacht is bepalend, maar God, in wiens hand kracht en sterkte is; “Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de HEERE dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de HEERE zal met u zijn” (17). Neem je positie in, ga staan, wees niet bang, laat je niet verwarren, Ik ben met U!

God is een God van hoop! Als wij ‘onze zinnen zetten’ om de Heere te zoeken geeft Hij ons nieuw perspectief. We laten ons niet leiden door angst en laten ons niet verwarren. We pleiten op Zijn belofte, want Hij heeft gezegd; “Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad” (Hand.18:9-10). U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft U aan ons beloofd. Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.
Hartelijke groet,

André Meulmeester
Voorganger
Christelijke Gemeente De Wegwijzer
Andre
Luister hieronder naar het lied Toekomst vol van hoop.
youthumb_dBPdbiR5YaA_maxres (1)

Informatie van de kerkenraad

Op donderdag 13 oktober jl. is de kerkenraad bijeengeweest in vergadering. We stonden stil bij de woorden uit psalm 37; “Vertrouw uw weg aan de HEERE toe en vertrouw op Hem: Hij zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon” (5-6).

De kerkenraad heeft het advies van de wijkpastors en coördinatoren besproken over het bezoek van leden aan andere wijken dan waar men woont. De kerkenraad neemt het advies over om de visie van De Wegwijzer staande te houden (elke inwoner van Almere, binnen tien minuten vanaf de voordeur bij de dichtstbijzijnde gemeenschap van Gods liefde), maar hierin niet dwingend op te treden. Met broeders en zusters die dit aangaan zal persoonlijk gesproken worden over welke afwegingen gemaakt worden.

Belangrijk onderdeel van deze avond is de kandidaatstelling van de broeders voor de kerkenraad. De kerkenraad is blij met de hoeveelheid namen die vanuit de gemeente is aangedragen. Het blijkt mogelijk vanuit de meeste wijken een broeder te kunnen aanwijzen. Na bespreking van de namen worden deze in gebed bij de Heere gebracht. De broeders zullen in overleg met de wijkcoördinator benaderd worden en er zullen persoonlijke gesprekken plaatsvinden. Wij willen u vragen dit proces met uw gebeden te ondersteunen zodat ‘te Zijner tijd’ de ambten in de gemeente weer vervult kunnen worden.

De kerkenraad heeft verder gesproken over de opvolging van de broeders Bert Noteboom (Haven), Mark Zeldenrust (Poort) en Ab Goldberg (Hout). Vanwege het vertrek in januari van broeder Bert zal in overleg met het wijkteam Haven een proces gestart worden om te komen tot het zoeken en aanstellen van een nieuwe wijkpastor. Vanwege de werkdruk van broeder Mark zal in overleg met het wijkteam Poort gezocht worden naar een kerkelijk werker (wijkcoördinator) die het gemeente opbouwwerk in Almere-Poort kan ondersteunen. Zodat Mark zich meer kan richten op de missionaire activiteiten en de stadbreede sturing van Wegwijzer Care. Broeder Ab heeft aangegeven vanwege zijn leeftijd een stapje terug te willen zetten. In overleg met het wijkteam Hout zal gezocht worden naar een passende opvolging. We zijn dankbaar dat Ab en zijn vrouw Gerda betrokken blijven bij deze mooie pioniersplek.

Tot slot heeft de kerkenraad gesproken over de invulling van de gemeenteavond n.a.v. een verzoek tijdens de laatste wijkavond in Almere-Buiten. Inmiddels is extern advies ingewonnen en zal de kerkenraad dit uitwerken tot een concrete invulling. Hierbij kan de toegezegde datum van oktober niet meer gehaald worden, maar de kerkenraad wil graag kiezen voor pastorale zorgvuldigheid.

De volgende vergadering zal zijn op DV. donderdag 10 november.

Avondmaal

De volgende viering van het avondmaal zal plaatsvinden op DV. zondag 23 oktober. Deze viering zal centraal plaatsvinden, dus van alle wijken en taalgroepen samen, in het Missie-Centrum om 19.30 uur ’s avonds. We zien er naar uit om samen als broers en zussen van Gods huisgezin aan de voeten van de Heere Jezus te zijn om te zien en te ervaren dat de Heere genadig en goed is.

Dankdag

Op woensdag 2 november zal onze jaarlijkse dankdienst van het najaar gehouden worden. Als gezamenlijke kerken wordt er al decennialang na de oogsttijd een dankdienst gehouden om God te erkennen voor Zijn zorg en onderhouding van ons leven. Gewoontegetrouw zamelen we dan houdbare spullen in die we kunnen delen via Wegwijzer Care aan de mensen die het hard nodig hebben in onze stad. Ook dit jaar zal dat weer gebeuren. Als u uw dank wilt uiten aan de Heere, bezoek dan deze dankdienst om 19.30 uur in het Missie Centrum en deel iets van uw zegen met anderen. En mocht u in de gelegenheid zijn, dan is dit ook een mooi moment om een extra gift over te maken naar de kerk als ondersteuning voor onze missie. De Heere zegene u en uw gaven!

Care Dankdag 2022

Lidmaatschap, doop en belijdenis

Op DV. zondag 13 november zal er in verschillende wijken een lidmaatschapsdienst zijn in De Wegwijzer. We zijn dankbaar dat opnieuw een grote groep mensen aangeeft lid te willen worden van de gemeente en zien hierin Gods trouwe zorg. Hij gaat door en laat niet los wat Zijn hand is begonnen. De namen van deze broeders en zusters zullen wij zo spoedig mogelijk aan u bekendmaken. We heten hen hartelijk welkom in de gemeente!

Uitzending broeder Bert Noteboom en zijn gezin.

Broeder Bert Noteboom heeft aangegeven graag uitgezonden te willen worden vanuit De Wegwijzer naar zijn nieuwe werkgebied in Noordoost Groningen. Het is een voorecht dat ons deze vraag als gemeente gesteld wordt en een zegen om dit als gemeente te mogen doen. We zien hierin een prachtig voorbeeld van de gemeente van Antiochië die Paulus en Barnabas als zendelingen uitzenden; “En er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes de viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb. Toen vastten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus” (Hand.13:1-4).

De dankdienst van afscheid en de uitzenddienst voor de nieuwe bediening zullen plaatsvinden DV. zondag 15 januari 2023. Verdere informatie volgt, maar goed om deze datum nu alvast te noteren in uw agenda!

Kerst 2022

Dit jaar zullen er op drie manieren kerstdiensten worden aangeboden namens De Wegwijzer. In de week voorafgaand aan kerst zal een mediaproductie online komen die specifiek gemaakt wordt voor de doelgroep die geen kerk bezoekt. Op kerstavond (24 december) zal er centraal een kerstnachtdienst worden aangeboden in het Missie Centrum in Almere-Buiten waar elke inwoner van Almere welkom is. Deze dienst is speciaal bedoeld als missionaire activiteit voor iedereen. Op kerstdag worden er in verschillende wijken gezinsdiensten georganiseerd waarbij de nadruk ligt op het samen beleven en stilstaan bij de kerstboodschap. Verdere informatie volgt. Noteer alvast de data in uw agenda!

Belangrijke data:

02 november – Dankdienst (dankdag)
04 november – Wijkcoördinatoren overleg (steeds derde vrijdag van de maand)
10 november – Vergadering kerkenraad
13 november – Lidmaatschapsdienst
24 december – Centrale Kerstnachtdienst in het Missie Centrum
25 december – Kerstdiensten in de verschillende wijken
15 januari 2023 – Dank- en uitzenddienst fam. Noteboom
R E C E N T

Berichten van onze website

Kinder Bijbel Club

Door: Georgina Klamer

Elke maand is er Kinder Bijbel Club voor kinderen van 4 - 12 jaar in verschillende wijken in Almere. Deelname is gratis.

Meer informatie
Kinder Bijbel Club

De Wegwijzer in de wijken

LOGO_ALMEREBTN geen streep
10.00u | bijEENkomst
'Missiecentrum'
Makassarweg 80, 1335 HZ Almere Buiten
William@dewegwijzer-almere.nl
LOGO_ALMERESTDWEST
10.00u | bijEENkomst
Basisschool 'De Lichtboei'
Luitstraat 7, 1312 LH Almere Stad
gerdinanddevries@dewegwijzer-almere.nl
LOGO_HARTvoorHAVEN geen streep
14.30u | bijEENkomst
'Goede Rede'
Kerkgracht 60, Almere Haven
bertnoteboom@dewegwijzer-almere.nl
LOGO_ALMERESTDOOST
10.00u | bijEENkomst
Buurtcentrum ‘De Draaikolk’
Lekstraat 2, 1316 EM Almere Stad
jan.ruit@dewegwijzer-almere.nl
LOGO_SCHAAPSPOORT geen streep
16.00 | bijEEnkomst
'De Kleine Wereld'
Nederlandhof 5,
Almere Poort
m.zeldenrust@dewegwijzer-almere.nl
LOGO_ALMEREHOUT
10.00u | bijEEnkomst
'De Verwondering'
Richard Feynmanstraat 7,
1341 DL Almere Hout
Ab.Goldberg@dewegwijzer-almere.nl
De Wegwijzer
youtube instagram facebook 
Uitschrijven | Je abonnement beheren
Christelijke Gemeente De Wegwijzer
Email Marketing Powered by MailPoet